1. ป้อนเลข ID 13 หลัก
2.สำหรับผู้ที่เคยมีประวัติกับโรงพยาบาลแล้วเท่านั้น